checkpoint

master
Kuba Orlik 4 years ago
parent 684758857e
commit db73d04f0d

@ -0,0 +1,56 @@
import { createReadStream } from "fs";
export type SwapPoint = {
position_start: number;
duration: number;
loud: boolean;
label: string;
};
export default async function (
file: import("fs").PathLike,
threshold_at_point: number,
inertia_samples: number,
label: string
): Promise<SwapPoint[]> {
const stream = createReadStream(file);
let position = 0;
const results: SwapPoint[] = [];
let last_swap_position = 0;
let keep_loud_until = 0;
let was_loud_last_time = false;
return new Promise((resolve, reject) => {
stream.on("readable", () => {
let chunk: Buffer | null;
while ((chunk = stream.read()) !== null) {
for (let i = 0; i < chunk.byteLength; i++) {
position++;
const byte = chunk[i];
const volume = Math.abs(byte - 128);
if (position >= keep_loud_until) {
const is_loud: boolean = volume > threshold_at_point;
if (is_loud != was_loud_last_time) {
const swap_point = {
position_start: last_swap_position,
duration: position - last_swap_position,
loud: was_loud_last_time,
label,
};
results.push(swap_point);
last_swap_position = position;
was_loud_last_time = is_loud;
}
}
if (volume > threshold_at_point) {
keep_loud_until = position + inertia_samples;
}
}
}
});
stream.on("end", () => {
resolve(results);
});
stream.on("error", reject);
});
}

@ -0,0 +1,35 @@
#!/bin/bash
#
# Musisz mieć globalnie zainstalowane ts-node (npm install -g ts-node)
#
# W katalogu z tym skryptem musisz mieć katalog "pics", w którym są pliki "left.png", "right.png", "none.png" i "both.png"
#
input=/home/kuba/Downloads/podcast-01-after-effects.mp3 # tutaj dajemy ścieżkę do pliku mp3 z Arkiem w jednym kanale i Kubą w drugim
aresample=8000 # to bez zmian
echo dzielimy mp3 na dwa osobne wav
ffmpeg -i $input -map_channel 0.0.0 /tmp/left.wav -map_channel 0.0.1 /tmp/right.wav
echo na dwóch wątkach generujemy surowe pliki
ffmpeg -i /tmp/left.wav -ac 1 -filter:a aresample=$aresample -map 0:a -c:a pcm_u8 -f data - > /tmp/leftraw &
ffmpeg -i /tmp/right.wav -ac 1 -filter:a aresample=$aresample -map 0:a -c:a pcm_u8 -f data - > /tmp/rightraw &
# czekamy aż obydwa wątki się zakończą
wait;
echo "generating the demuxers...";
# generuje ścieżki do złożenia przez ffmpega:
ts-node generate-demuxer.ts > /tmp/demuxer.txt
mkdir -f out
# używa demuxer.txt żeby skleić końcowe video z dźwiękiem:
echo generowanie całości
ffmpeg -y -f concat -i /tmp/demuxer.txt -r 30 -tune stillimage -vsync vfr -pix_fmt yuv420p out/video.mp4
echo łączenie video z dźwiękiem:
ffmpeg -i video.mp4 -i $input -ac 1 -tune stillimage out/video-and-audio.mp4

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 329 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 311 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 287 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 306 KiB

@ -0,0 +1,26 @@
export default class Window {
length: number;
buffer: number[] = [];
constructor(length: number) {
this.length = length;
}
push(element: number) {
if (this.buffer.length == this.length) {
this.buffer.shift();
}
this.buffer.push(element);
}
sum() {
return this.buffer.reduce((a, b) => a + b, 0);
}
clear() {
this.buffer = [];
}
isFull() {
return this.buffer.length == this.length;
}
}
Loading…
Cancel
Save