Checkpoint 2

master
Kuba Orlik 4 years ago
parent db73d04f0d
commit 8c5cfd88d9

@ -1,65 +1,88 @@
const graph_density = 1000;
import findLoudness, { SwapPoint } from "./find-loudness";
const graph_density = 8000;
const threshold_at_point = 1;
const inertia_s = 0.1;
const inertia_s = 0.3;
const inertia_samples = inertia_s * graph_density;
let position = 0;
let last_swap_position = 0;
const s = (n: number) => Math.round(n / graph_density);
const s = (n: number) => n / graph_density;
const minutes = (units: number) => Math.floor(s(units) / 60);
const hours = (units: number) => Math.floor(units / graph_density / 60 / 60);
const formatTime = (units: number) =>
`${minutes(units)}:${Math.floor(s(units) % 60)}`;
`${hours(units)}:${minutes(units)}:${Math.floor(s(units) % 60)}`;
let keep_loud_until = 0;
type Mode = { left: boolean; right: boolean };
let total_speaking = 0;
async function run() {
const [left_breaks, right_breaks] = await Promise.all([
findLoudness(
"/tmp/leftraw",
threshold_at_point,
inertia_samples,
"left"
),
findLoudness(
"/tmp/rightraw",
threshold_at_point,
inertia_samples,
"right"
),
]);
const results: [string, number][] = [];
const merged = [...left_breaks, ...right_breaks].sort((a, b) =>
a.position_start < b.position_start
? -1
: a.position_start > b.position_start
? 1
: 0
);
process.stdin.on("readable", () => {
let chunk: Buffer | null;
let was_loud_last_time = false;
while ((chunk = process.stdin.read()) !== null) {
for (let i = 0; i < chunk.byteLength; i++) {
position++;
const byte = chunk[i];
const volume = Math.abs(byte - 128);
const is_loud: boolean =
volume > threshold_at_point || position < keep_loud_until;
if (is_loud) {
total_speaking++;
}
if (is_loud != was_loud_last_time) {
results.push([
is_loud ? "silence" : "speaking",
position - last_swap_position,
]);
last_swap_position = position;
was_loud_last_time = is_loud;
}
if (volume > threshold_at_point) {
keep_loud_until = position + inertia_samples;
// console.log("left breaks:", left_breaks);
// console.log(`right_breaks`, right_breaks);
// console.log(`merged`, merged);
function new_mode(m: Mode, s: SwapPoint): Mode {
return { ...m, [s.label]: s.loud };
}
function mode_to_string(mode: Mode) {
if (mode.left && mode.right) {
return "both";
}
for (const side of ["left", "right"]) {
if (mode[side as keyof Mode]) {
return side;
}
}
return "none";
}
});
const mode_to_image = (mode: string) => {
return mode === "silence" ? "pics/cisza.png" : "pics/kuba.png";
};
process.stdin.on("end", () => {
results.forEach(([mode, duration_units]) => {
console.log("file", `'${mode_to_image(mode)}'`);
console.log("duration", (duration_units / graph_density).toFixed(4));
});
console.log("file", `'${mode_to_image(results[results.length - 1][0])}'`);
// console.log(formatTime(total_speaking), formatTime(position));
});
console.log("file", `${process.cwd()}/pics/none.png`);
let last_point = 0;
let mode: Mode = { left: false, right: false };
let last_file;
let total = 0;
for (let i = 2; i < merged.length; i++) {
const point = merged[i];
mode = new_mode(mode, point);
const file = `${process.cwd()}/pics/${mode_to_string(mode)}.png`;
const duration = (point.position_start - last_point) / graph_density;
console.log(
"duration",
(point.position_start - last_point) / graph_density
);
console.log("file", file);
last_point = point.position_start;
last_file = file;
total += duration * graph_density;
}
console.log("duration", merged[merged.length - 1].duration / graph_density);
console.log("file", last_file);
console.error(total, formatTime(total));
}
run();

@ -11,25 +11,27 @@ input=/home/kuba/Downloads/podcast-01-after-effects.mp3 # tutaj dajemy ścieżk
aresample=8000 # to bez zmian
echo dzielimy mp3 na dwa osobne wav
ffmpeg -i $input -map_channel 0.0.0 /tmp/left.wav -map_channel 0.0.1 /tmp/right.wav
#ffmpeg -i $input -map_channel 0.0.0 /tmp/left.wav -map_channel 0.0.1 /tmp/right.wav
echo na dwóch wątkach generujemy surowe pliki
ffmpeg -i /tmp/left.wav -ac 1 -filter:a aresample=$aresample -map 0:a -c:a pcm_u8 -f data - > /tmp/leftraw &
ffmpeg -i /tmp/right.wav -ac 1 -filter:a aresample=$aresample -map 0:a -c:a pcm_u8 -f data - > /tmp/rightraw &
#ffmpeg -i /tmp/left.wav -ac 1 -filter:a aresample=$aresample -map 0:a -c:a pcm_u8 -f data - > /tmp/leftraw &
#ffmpeg -i /tmp/right.wav -ac 1 -filter:a aresample=$aresample -map 0:a -c:a pcm_u8 -f data - > /tmp/rightraw &
# czekamy aż obydwa wątki się zakończą
wait;
#wait;
echo "generating the demuxers...";
# generuje ścieżki do złożenia przez ffmpega:
ts-node generate-demuxer.ts > /tmp/demuxer.txt
ts-node generate-demuxer.ts > out/demuxer.txt
mkdir -f out
mkdir -p out
# używa demuxer.txt żeby skleić końcowe video z dźwiękiem:
echo generowanie całości
ffmpeg -y -f concat -i /tmp/demuxer.txt -r 30 -tune stillimage -vsync vfr -pix_fmt yuv420p out/video.mp4
ffmpeg -y -f concat -safe 0 -i out/demuxer.txt -r 30 -tune stillimage -vsync vfr -pix_fmt yuv420p out/video.mp4
# ^ daję safe 0 aby przyjmowało bezwzględne ścieżki
echo łączenie video z dźwiękiem:
ffmpeg -i video.mp4 -i $input -ac 1 -tune stillimage out/video-and-audio.mp4
ffmpeg -i out/video.mp4 -i $input -ac 1 -tune stillimage out/video-and-audio.mp4

Loading…
Cancel
Save